Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS powstało w 1999 r. zrzeszając osoby różnych profesji, których połączyła pasja do tenisa i pływania. Kierownictwo stowarzyszenia oraz najbardziej zaangażowani członkowie pracowali zawodowo jako prawnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy, sportowcy, fizjoterapeuci, urzędnicy, pracownicy naukowi, dziennikarze. Wspólna pasja i dyskusje o ważnych sprawach społecznych ukierunkowały Erazmusa na działalność edukacyjną i społeczną zmierzającą do rozwoju Sądecczyzny. Zdecydowano na walnym zgromadzeniu, że misją stowarzyszenia będzie dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem sportu, młodzieży i ekologii. Stowarzyszenie podjęło się wielu wyzwań, realizując różnego rodzaju projekty, angażując się w debaty, biorąc udział w kampaniach społecznych.
Beneficjentami Erazmusa jest społeczność lokalna.

Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów stając się w pewnym okresie liderem na Sądecczyźnie w tym zakresie.

Nasza misja

Misją ERAZMUSA jest realizacja szerokiego spektrum działań edukacyjnych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży z małych i średnich miejscowości w szczególności Sądecczyzny, które przyczynią się do podniesienia kompetencji tej grupy społecznej.
Działania te, staną się dla niej inspiracją do twórczego
rozwoju i szeroko rozumianej kariery. 
Misja będzie realizowana poprzez osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest zdobycie stabilnego poziomu finansowania działań statutowych stowarzyszenia. Cel ten będzie uzyskany poprzez realizację długofalowych zadań takich jak:

Opracowanie realnego planu działań na najbliższe 3 lata, który stworzy możliwości rozwoju kompetencyjnego członków stowarzyszenia jak również wzmacnia stabilizację instytucjonalną i materialną.

Przygotowanie kadry posiadającej specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji misji.

Nabycie nieruchomości, która będzie stałym zapleczem do realizacji celów statutowych i w bezpośredni sposób przyczyni się do osiągnięcia celu nadrzędnego a co za tym idzie wykonania misji.

Nawiązanie stabilnej współpracy z NGO, których cele statutowe są zbieżne z ERAZMUSEM i ukształtowanie sieci wzajemnych powiązań zmierzających do stworzenia organizacji o charakterze
federacji.

Wykreowanie modelu finansowego i zarządzania organizacją, która umożliwi pozyskiwanie środków  finansowych niezbędnych do realizacji działalności statutowej przy jednoczesnym racjonalnym ich wydatkowaniu.

Wszystkie zaproponowane działania skierowane na rozwój instytucjonalny przełożą się na rozwój działalności misyjnej organizacji.

Nasze ostatnie projekty

Ekologia od kuchni

Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku pn. "EkoMałopolska" - współfinansowany przez Województwo Małopolskie

Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu

Edycja 2021–2023 realizowane w ramach Programu Korpus Solidarności - projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Współpracujmy!

Siedziba organizacji

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
KRS. 0000048430 ; NIP. 7342917797 ; REGON. 492722479